Skip to content

Chính Sách Khách Thăm Viếng

Không cho phép khách đến thăm viếng. Chỉ cho những bệnh nhân có hẹn mới được

vào. Nếu cần, một người chăm sóc có thể cùng vào với bệnh nhân

Lưu ý: Bệnh nhân của Trường Nha khoa Đại học Washington (Seattle Campus)

Theo chính sách của Đại học Washington và Tiểu bang Washington:

Chỉ bệnh nhân mới được phép vào tòa lầu và vào khu điều trị.*
Khi bệnh nhân đã vào khu điều trị, bất kỳ ai đi cùng với bệnh nhân đều phải đợi bên ngoài
tòa lầu.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào và cảm ơn mọi người làm phần việc của mình
để giúp giảm nguy cơ trong đại dịch.

* Một người được đi theo với bênh nhân, nếu cần sự chăm sóc.