UW School of Dentistry

방문객 규정

방문객은 아무도 허용되지 않습니다. 예약이 되어 있는 환자분만 입장이 허용됩니다. 필요한 경우 한 명의 간병인은 환자분과 동행할 수도 있습니다. 알려드립니다: 워싱턴대학 치과대학 (시애틀 캠퍼스) 환자분들께 워싱턴 대학교의 정책과 워싱턴주 정부에 따라서: 빌딩 안으로, 그리고 치료구역 안으로는 환자분만 입장이 허용됩니다.* 일단 환자분이 치료구역으로 이동하면 환자분과 같이 오신 분은 반드시 빌딩 바깥에서 기다려야 합니다. 불편을 끼쳐 드려…


Правила для посетителей

Посетители не допускаются. Вход разрешается исключительно пациентам, которым назначен приём. В случае необходимости только одному работнику по уходу можно сопровождать пациента. Внимание: Пациентам Стоматологического отделения Университета штата Вашингтон (кампуса, расположенного в г. Сиэтле) В соответствии с Правилами Университета штата Вашингтон и штата Вашингтон: В здание и в лечебную зону допускаются только пациенты.* После того, как…


Chính Sách Khách Thăm Viếng

Không cho phép khách đến thăm viếng. Chỉ cho những bệnh nhân có hẹn mới được vào. Nếu cần, một người chăm sóc có thể cùng vào với bệnh nhân Lưu ý: Bệnh nhân của Trường Nha khoa Đại học Washington (Seattle Campus) Theo chính sách của Đại học Washington và Tiểu bang Washington: Chỉ…


访客政策

访客不得入内。仅有预约的病人才能进入。如有必要,可由一名护理人员陪同患者进入。 请注意  华盛顿大学牙科学院(西雅图校区)的患者们 根据华盛顿大学及华盛顿州的政策: 仅有患者可以进入大楼和治疗区*。 在患者进入治疗区后,所有患者的陪同人必须在大楼外等候。 我们对由此带来的不便深表示歉意,并感谢大家在病毒大流行期间尽自己的努力帮助降低传播的风险。


Política de Visitantes

No se permiten acompañantes. Solo pueden entrar pacientes que tienen cita. Si es imprescindible, un cuidador puede acompañar al paciente. Atención: Pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Washington (campus de Seattle) Según las normas de la Universidad de Washington y el estado de Washington: Solo el paciente puede entrar al edificio…