Skip to content

방문객 규정

방문객은 아무도 허용되지 않습니다. 예약이 되어 있는 환자분만 입장이 허용됩니다. 필요한 경우 한 명의 간병인은 환자분과 동행할 수도 있습니다.

알려드립니다: 워싱턴대학 치과대학 (시애틀 캠퍼스) 환자분들께

워싱턴 대학교의 정책과 워싱턴주 정부에 따라서:

빌딩 안으로, 그리고 치료구역 안으로는 환자분만 입장이 허용됩니다.*
일단 환자분이 치료구역으로 이동하면 환자분과 같이 오신 분은 반드시 빌딩 바깥에서 기다려야 합니다.

불편을 끼쳐 드려 죄송하며 전염병의 위험을 줄이는 것을 돕기 위하여 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

치료를 하는 데 필수적인 경우 한 명의 간병인이 특정한 환자를 동반할 수도 있습니다.

Правила для посетителей

Посетители не допускаются. Вход разрешается исключительно пациентам, которым назначен приём. В случае необходимости только одному работнику по уходу можно сопровождать пациента.

Внимание: Пациентам Стоматологического отделения Университета штата Вашингтон (кампуса, расположенного в г. Сиэтле)

В соответствии с Правилами Университета штата Вашингтон и штата Вашингтон:

В здание и в лечебную зону допускаются только пациенты.*
После того, как пациент прибудет в зону лечения, любое сопровождающее пациента лицо должно ожидать окончания приёма за пределами здания.

Мы приносим свои извинения за причинённые неудобства и благодарим всех за ваш вклад в дело снижения риска распространения инфекции в период пандемии.

* В случае крайней необходимости одному работнику по уходу разрешается сопровождать пациента в целях обеспечения этому пациенту надлежащего ухода.

Chính Sách Khách Thăm Viếng

Không cho phép khách đến thăm viếng. Chỉ cho những bệnh nhân có hẹn mới được

vào. Nếu cần, một người chăm sóc có thể cùng vào với bệnh nhân

Lưu ý: Bệnh nhân của Trường Nha khoa Đại học Washington (Seattle Campus)

Theo chính sách của Đại học Washington và Tiểu bang Washington:

Chỉ bệnh nhân mới được phép vào tòa lầu và vào khu điều trị.*
Khi bệnh nhân đã vào khu điều trị, bất kỳ ai đi cùng với bệnh nhân đều phải đợi bên ngoài
tòa lầu.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào và cảm ơn mọi người làm phần việc của mình
để giúp giảm nguy cơ trong đại dịch.

* Một người được đi theo với bênh nhân, nếu cần sự chăm sóc.

访客政策

访客不得入内。仅有预约的病人才能进入。如有必要,可由一名护理人员陪同患者进入。

请注意  华盛顿大学牙科学院(西雅图校区)的患者们

根据华盛顿大学及华盛顿州的政策:

仅有患者可以进入大楼和治疗区*。

在患者进入治疗区后,所有患者的陪同人必须在大楼外等候。

我们对由此带来的不便深表示歉意,并感谢大家在病毒大流行期间尽自己的努力帮助降低传播的风险。

Política de Visitantes

No se permiten acompañantes. Solo pueden entrar pacientes que tienen cita. Si es imprescindible, un cuidador puede acompañar al paciente.

Atención: Pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Washington (campus de Seattle)

Según las normas de la Universidad de Washington y el estado de Washington:

Solo el paciente puede entrar al edificio y al área de tratamiento. *
Una vez que el paciente haya pasado al área de tratamiento, cualquier persona que acompañe al paciente debe esperar fuera del edificio.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y agradecemos a todos por poner de su parte para ayudar a reducir el riesgo durante la pandemia.

* Un asistente puede acompañar a ciertos pacientes si es esencial para poder atenderlos.